Δίδακτρα

Δίδακτρα συμμετοχής

Το συνολικό κόστος φοίτησης ανέρχεται στα 900 ευρώ και καταβάλλεται σε τρεις ισόποσες δόσεις.  Η 1η δόση καταβάλλεται προ της ενάρξεως του προγράμματος.

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α..  Λεπτομερείς οδηγίες καταβολής διδάκτρων αποστέλλονται στους συμμετέχοντες κατόπιν αποδοχής της αίτησης συμμετοχής τους.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα:

Έκπτωση 10 % (810 ευρώ)

  • Με εφάπαξ καταβολή του ποσού
  • Πολύτεκνοι - Τρίτεκνοι (πολύτεκνος ή μέλος πολύτεκνης οικογένειας)
  • Με ομαδική εγγραφή δύο ή περισσοτέρων ατόμων

Έκπτωση 25% (675 ευρώ)

  • ΑμεΑ και γονείς ανηλίκων ΑμεΑ
  • Άνεργοι
  • Φοιτητές
  • Αδιόριστοι, αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί
  • Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών
  • Εργαζόμενοι σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή της Κύπρου
Σημείωση:
- Κάθε υποψήφιος/α εκπαιδευόμενος/η δικαιούται έκπτωσης βάσει της ένταξής του σε μια μόνο εκ των ανωτέρω ομάδων.