Δίδακτρα

Δίδακτρα συμμετοχής

Το συνολικό κόστος φοίτησης ανέρχεται στα 900 ευρώ και καταβάλλεται σε τρεις ισόποσες δόσεις.  Η 1η δόση καταβάλλεται προ της ενάρξεως του προγράμματος.

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α..

Λεπτομερείς οδηγίες καταβολής διδάκτρων αποστέλλονται στους συμμετέχοντες κατόπιν αποδοχής της αίτησης συμμετοχής τους.

Κατηγορίες συμμετεχόντων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα:

Έκπτωση 10 % (810 ευρώ)

 • Με εφάπαξ καταβολή του ποσού
 • Πολύτεκνοι - Τρίτεκνοι (πολύτεκνος ή μέλος πολύτεκνης οικογένειας)
 • Με ομαδική εγγραφή 2 ή περισσοτέρων ατόμων από τον ίδιο φορέα
 • Εγγραφή προσώπων με συγγένεια έως και 2ου βαθμού
 • Έχοντες ολοκληρώσει ένα άλλο πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ./Ε.Κ.Π.Α.

Έκπτωση 25% (675 ευρώ)

 • ΑμεΑ και γονείς ανηλίκων ΑμεΑ
 • Άνεργοι
 • Φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί)
 • Αδιόριστοι, αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί
 • Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών
 • Εργαζόμενοι σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή της Κύπρου
Σημείωση:
- Κάθε υποψήφιος/α εκπαιδευόμενος/η δικαιούται έκπτωσης βάσει της ένταξής του σε μια μόνο εκ των ανωτέρω ομάδων.

Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!