Πληροφορίες προγράμματος

Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές απαιτήσεις συντείνουν στη δια βίου μόρφωση των ανθρώπων, ώστε να καταστούν ικανοί     να επεξεργάζονται πολυπαραγοντικές πληροφορίες, να διαχειρίζονται δεδομένα και να επιλύουν σύνθετες προβληματικές καταστάσεις.

Ερειδόμενη στο συγκεκριμένο πλαίσιο αναφοράς, η μεθοδολογία της διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων, υπό το πρίσμα της σύγχρονης διδακτικής οπτικής, δύναται να καταστήσει τους εκπαιδευτικούς δρώντα κριτικά υποκείμενα σε μια πολύπλοκη και πολύσημη εκπαιδευτική πραγματικότητα. Ως αποτέλεσμα, βασική πρόκληση για το σύγχρονο φιλόλογο δεν είναι η απλή «αναπαραγωγή» γνώσεων και η «εφαρμογή» Προγραμμάτων Σπουδών, αλλά η ανάληψη πρωτοβουλιών για συνδημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος που θα συνάδει με τις επιταγές της παιδαγωγικής επιστήμης, τις αρχές της διδακτικής μεθοδολογίας, τη φυσιογνωμία του εκάστοτε γνωστικού αντικειμένου, αλλά και τις σύγχρονες κοινωνικές θεωρήσεις και απαιτήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, απαραίτητη κρίνεται και η ανάδειξη του ρόλου και της σημασίας της εκπαιδευτικής αξιολόγησης.


Ειδικότερα, το παρόν επιμορφωτικό πρόγραμμα φιλοδοξεί:

  1. Nα καλύψει νέες διδακτικές ανάγκες σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιστημονικό και εκπαιδευτικό συγκείμενο
  2. vα προσπορίσει διδακτική αυτοπεποίθηση στους εκπαιδευτικούς 'της πράξης'
  3. vα ανανεώσει και να εμπλουτίσει τα διδακτικά εφόδια και τις μεθοδολογικές επιλογές των εν ενεργεία και των μελλοντικών εκπαιδευτικών φιλολόγων
  4. vα διατυπώσει και να αναδείξει νέες, καινοτόμες, εξειδικευμένες και εφαρμόσιμες διδακτικές πρακτικές
  5. να εμπλουτίσει την υπάρχουσα διδακτική μεθοδολογία των φιλολογικών μαθημάτων

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνδέει τη θεωρία με την πρακτική εφαρμογή, καθώς οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν καινοτόμες πρακτικές και τεχνικές σε σενάρια και σχέδια διδασκαλίας, αλλά και να κατασκευάσουν και να δοκιμάσουν εργαλεία εκπαιδευτικής αξιολόγησης, τόσο στο πλαίσιο της ασύχρονης εξ αποστάσεως μαθητείας, όσο και με την ευκαιρία των σύγχρονων εξ αποστάσεως συναντήσεων που περιλαμβάνει το πρόγραμμα.

Ο νέος κύκλος του προγράμματος περιλαμβάνει νέο αναμορφωμένο υλικό με βάση τις επερχόμενες αλλαγές στα Προγράμματα Σπουδών και του εκπαιδευτικού υλικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!